โครงการวิจัย

No. Title Posted Date
24. Effects of Elevated Temperature Related to Heat/Oxidative Stress in Human Pathogen; Pseudomonas aeruginosa 1 July 2014
23. Dynamics of CO2 and Net Ecosystem Metabolism in the Upper Gulf of Thailand 1 July 2014
22. Research and Development of Natural Resource Materials for Targeted Therapy of Cancer 1 July 2014
21. The Molecular Effects of Herbicide Paraquat on Pathogenic Bacteria 1 July 2014
20. Effect of Environmental Changes on Pseudomonas aeruginosa, a Causative Agent of Nosocomial Infection 1 July 2014
19. Construction of Acinetobacter baylyi Producing the Organic Solvent-tolerant Lipase with a Broad Spectrum of Substrate Specificity 1 July 2014
18. Enhancing Performance of Lipase for Biodiesel Production by Cell Surface Displaying and Increased Thermostability 1 July 2014
17. Biodegradation of Endocrine Disrupting Phthalates by Esterase Enzymes 1 July 2014
16. การจัดการของเสียและลดอันตรายจากสารเคมีประเภทปิโตรเลียมในบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยอง 11 March 2013
15. Biodegradable Polymers: Thermoplastic Starch Reinforced with Recycled Paper Cellulose Fibers 11 March 2013
14. ศักยภาพของสาหร่ายขนาดเล็กที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
และเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
4 January 2013
13. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชั่น ระหว่างเซลล์ตรึงแบคทีเรียและเอนไซม์ไลเปสตรึงรูปที่ทนต่อตัวทำละลายอินทรีย์ 4 January 2013
12. Investigation of effects of abnormal electrolyte condition and heavy metal exposure on stability and function of therapeutic recombinant human erythropoietin (rHuEPO) in vitro 13 December 2012
11. การศึกษาความเหมาะสมในการใช้ Bacteroides-infecting Bacteriophage
เป็นตัวบ่งชี้การปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลจากคนและมูลสัตว์ในแหล่งน้ำในประเทศไทย
13 December 2012
10. การผลิตแอลกอฮอล์และการกำจัดสีจากน้ำเสียของอุตสาหรรมผลิตน้ำมันปาล์ม 13 June 2012
9. ศักยภาพของสาหร่ายขนาดเล็กที่เลี้ยงด้วยระบบน้ำเขียวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
และเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก
30 May 2012
8. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการกระจายของพืชและการเก็บกักคาร์บอน
ในภาคเหนือของประเทศไทย
30 May 2012
7. การวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายในอาหารและน้ำดื่ม
จากเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด
25 May 2012
6. สภาวะโลกร้อนและอุบัติการณ์ของแบคทีเรียในหาดบางแสนและพัทยา จังหวัดชลบุรี 25 May 2012
5. Isolation of cadmium- and zinc-resistant bacteria and their application on bioremediation 15 April 2012
4. ผลกระทบของความเครียดที่เกิดจากระดับความเค็มต่อการเจริญและเมแทบอลิซึม
ของสาหร่ายน้ำจืด Chlorella vulgaris
15 April 2012
3. การตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะต่างๆ ในอาหารสำหรับเด็กอ่อน และอาหารเสริมจากธรรมชาติอื่นๆในประเทศไทย 15 March 2012
2. การศึกษาโอกาสที่จะเกิดความเป็นพิษของโลหะหนักในปริมาณที่ตรวจพบใน
ตัวอย่างน้ำและอาหารจากเขตชุมชนบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
12 March 2012
1. การผลิตไบโอดีเซลให้มีประสิทธิภาพสูงโดยเอนไซม์ไลเปส
ที่ทนต่อสารทำละลายอินทรีย์
9 March 2012