Posts filed under Activity

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 (17 พฤศจิกายน 2561)
เรื่อง 2 ด้านของสารเคมี (Two Faces of Chemicals)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร กำหนดการ (download in pdf format) กล่าวรายงานการประชุมโดย ศ.ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา  กล่าวเปิดการประชุมโดย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา การอภิปราย เรื่อง Drug development: From bench to bedside โดย สมาชิกศูนย์ฯ การอภิปราย เรื่อง สารกำจัดศัตรูพืช (pesticide) ที่มีความเสี่ยงสูง: ทางออกของประเทศไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร. พรพิมล  กองทิพย์        คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กิตนะ  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางผกาสินี คล้ายมาลา กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ สมาพันธ์เกษตรปลอดภัย… (read more)